« wstecz

Rocznica projektu „Lubię swoją szkołę” w Gminie Biecz


Przed rokiem w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu miało miejsce spotkanie inaugurujące program edukacyjny „Lubię swoją szkołę”. Tę wyjątkową okazję pozyskania funduszy na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców stworzył Europejski Fundusz Społeczny. Warunkiem uzyskania pomocy był dobry pomysł i jego opis w postaci wniosku, który z kolei został poddany weryfikacji według ściśle określonych kryteriów formalnych i merytorycznych.

Projekt „Lubię swoją szkołę” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, a jego całkowita kwota, to 1 431 884,49 zł.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

16 stycznia beneficjenci programu spotkali się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach, by podsumować swoją roczną pracę.

W konferencji udział wzięli: Burmistrz Biecza Urszula Niemiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu Bogumił Kawa, zespół zarządzający projektem z jego kierownikiem Stanisławem Kaliszem, nauczyciele prowadzący zajęcia, liczna grupa uczniów z wszystkich gimnazjów gminy oraz przedstawiciele rodziców.

Raport przedstawiony przez kierownika projektu Stanisława Kalisza sumował roczne działania edukacyjne i finansowe. Dotychczas ogółem 388 uczniów (70% z każdego gimnazjum) skorzystało z różnorodnych zajęć. Oferta obejmuje: wyrównywanie zaległości programowych, kształcenie kompetencji językowych, informatycznych, rozwijanie zainteresowań przedmiotowych i specjalistycznych, wsparcie z doradztwa zawodowego, praktyczne umiejętności przedsiębiorcze, opieka psychologiczno-pedagogiczna, pomoc uczniom o szczególnych wymaganiach, zajęcia artystyczne (muzyczne, taneczne, teatralne) i sportowe. Ciekawą ofertę stanowiły wyjazdy edukacyjne. W ich ramach uczniowie kilkakrotnie wyjeżdżali do teatrów w Krakowie i w Rzeszowie, na operetkę do Gliwic. Odwiedzili także planetarium w Chorzowie, Magurski i Bieszczadzki Park Narodowy, spędzili dwa dni w Krakowie na wycieczce popularno naukowej, zapoznali się z pracą m. in. strażaków zawodowych, policjantów, hutników szkła, pracowników oczyszczalni ścieków. Niezwykle atrakcyjną formą kształcenia lingwistycznego był wakacyjny siedmiodniowy obóz językowy w Austrii. Jego uczestnicy mogli w praktyce pogłębić a także skonfrontować swoją znajomość języka angielskiego i niemieckiego oraz zwiedzić ciekawe miejsca i obiekty. Wspólne wyjazdy młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Biecz sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni.

Należy nadmienić, że po roku funkcjonowania projektu poprawiło się znacząco zaopatrzenie szkół w urządzenia i pomoce dydaktyczne. Każde z gimnazjów niezależnie od ilości uczniów otrzymało m. in. tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, kserokopiarkę, mikroskopy, kamerę, aparat fotograficzny, eko-walizki badawcze, filmy, globusy, plansze i tablice do różnych przedmiotów, materiały biurowe do urządzeń technicznych i prowadzenia zajęć.

Znaczącym efektem uczestnictwa w warsztatach dla wielu ubiegłorocznych absolwentów gimnazjów było poprawienie oceny z przedmiotu oraz wzrost umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin wiedzy, potwierdzony udziałem i dobrymi indywidualnymi i zespołowymi lokatami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Działalność projektu skierowana była także na środowisko lokalne. Uczestnicy warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych występowali programami i widowiskami okolicznościowymi w swoich wioskach, jak również na imprezach i uroczystościach gminnych, jak Bieckie Babie Lato i Narodowe Święto Niepodległości.

Takie osiągnięcia były możliwe dzięki bardzo dobrej pracy realizatorów projektu – samorządu, zespołu zarządzającego i osób prowadzących.