REGULAMIN
Rekrutacji uczestników do projektu
„Lubię swoją szkołę”
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


I. Zasady ogólne

§ 1.

Regulamin rekrutacji uczestników dotyczy projektu p.n. „Lubię swoją szkołę” realizowanego w sześciu Gimnazjach prowadzonych przez gminę Biecz w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r.

§ 2.

Projekt „Lubię swoją szkołę” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 lipca 2007 roku nr: CCI 2007 PL 051 PO 001; w Priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 3.

 1. Rekrutacją objęci są wyłącznie uczniowie uczęszczający do:
  • Gimnazjum Nr 1 w Bieczu,
  • Gimnazjum Nr 2 w Bieczu,
  • Gimnazjum w Binarowej,
  • Gimnazjum w Strzeszynie,
  • Gimnazjum w Rożnowicach,
  • Gimnazjum w Libuszy
 2. Rekrutacja odbywa się na terenie danej szkoły zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz z kryteriami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 3. Ostatnim elementem zamykającym rekrutację jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i podpisanie jej przez rodzica prawnego opiekuna ucznia i beneficjenta ostatecznego, pisemne wyrażenie zgody na udział ucznia w proponowanej formie zajęć oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. W/w dokumenty przekazuje się kierownikowi projektu, jego asystentowi lub dyrektorowi szkoły.
 5. Dokumentację, o której mowa w ust.3 oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu, ul. Grodzka 22 w Bieczu.

§ 4.

 1. Rekrutacje beneficjentów ostatecznych na poszczególne rodzaje zajęć w kolejnych latach szkolnych oraz na wycieczkę przeprowadza się w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu.
 2. Rekrutacja uczestników trwa do momentu wyczerpania miejsc.
 3. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie list głównych oraz list rezerwowych.

II. Rekrutacja do projektu „Lubię swoją szkołę”

§ 5.

Rekrutacja do projektu obejmuje w ciągu dwóch lat 427 uczniów ze wszystkich gimnazjów prowadzonych przez gminę Biecz.

§ 6.

 1. Do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, językowych i profilaktycznych uczniowie zostaną zakwalifikowani na podstawie diagnozy przeprowadzonej w każdej klasie gimnazjum.
 2. Diagnoza dokonana zostanie przez wychowawców klas, przy współpracy z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły, w oparciu między innymi o przeprowadzoną ankietę, analizę wyników nauczania oraz sprawdzianu, opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Ośrodków Pomocy Społeczne
 3. j.
 4. Podziału uczniów na poszczególne grupy, dokonują nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły.

§ 7.

Rekrutacja uczniów na terapię logopedyczną dokona logopeda w oparciu o informację pozyskaną od nauczycieli (wychowawców), po indywidualnych rozmowach z dzieckiem.

§ 8.

 1. Dyrektorzy szkół poinformują rodziców o proponowanym rodzaju wsparcia ich dzieci w ramach projektu POKL.
 2. Po wyrażeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w projekcie i złożeniu na ręce kierownika projektu, jego asystenta lub dyrektora szkoły, dokumentów w których mowa w § 3 ust. 3 uczeń zostaje zakwalifikowany do udziału w zajęciach.
 3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodzica i ucznia jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach danej edycji zajęć.

§9 .

 1. Uczestnictwo ucznia w określonym rodzaju zajęć dydaktyczno – wyrównawczych przez jeden rok szkolny, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może z tej samej formy pomocy skorzystać przez drugi rok.
 3. Czas trwania terapii psychologiczno – pedagogicznej oraz logopedycznej określa indywidualnie dla każdego ucznia specjalista prowadzący zajęcia.

III. Postanowienia końcowe

§ 10.

 1. Uczeń może uczestniczyć w kilku działaniach przewidzianych w projekcie.
 2. Uczniowie z listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo uczestniczenia w projekcie w razie rezygnacji któregoś z beneficjentów.
 3. Listy uczestników projektu określające przynależność do odpowiednich grup będą dostępne u kierownika projektu lub dyrektora szkoły.

§ 11.

Wszystkie działania realizowane w ramach „Lubię swoją szkołę” są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatwierdził
Kierownik Projektu
Stanisław Kalisz